Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted

Pihtla  lasteaias toimub õppetöö 1. septembrist -31. augustini.

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED

Visioon:

1. Toetada  laste vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. 

2.Aidata lapsel kujuneda iseseisvaks, mõtlevaks, otsustavaks ja tegutsevaks isiksuseks, kes tahab ja suudab  tegutseda ning vastutada. Usub endasse, tegutseb loovalt käitub ja suhtleb eetiliselt ning on  avatud uue ja teistsuguse suhtes. 

3.Pihtla Lasteaed annab tugeva alushariduse.

4. Pihtla Koolis väärtustatakse iga last, arvestades tema arengupotentsiaali. 

Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk:  Lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Pihtla Lasteaia õppekava eesmärgid:

 • *Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool * programmi toel arendada laste empaatiavõimet ja toetada laste sotsiaalsete suhete arengut.
 • Uurimuslik ja avastuslik õpe läbi looduse, mängude ning läbi lõimitud tegevuste.
 • Laste igakülgne oskuste arendamine sujuvaks üleminekuks lasteaiast kooli.

Igale õppeaastale valitakse õa alguses pedagoogilisel koosolekul oma eesmärk.
Ülesanded:

 • *Kiusamisest vabaks* projekti rakendamine igapäevases õppe- kasvatustöös.
 • luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta;
 • soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvetavaks, tundlikuks ja koostöövalmiks inimeseks;
 • toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel;
 • teha koostööd lastevanematega lapse mitmekülgse, eakohase arengu toetamiseks;
 • toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel nõustada neid.

Antud ülesandeid täidab lasteasutus õppe- ja kasvatusprotsessi kaudu. Ülesannete täitmiseks viib lasteasutus ellu õppe- ja kasvatusprotsessi. Õppe- ja kasvatusprotsess on eesmärgipäraselt korraldatud õppimine ja sellega seotud suunavate, nõustavate analüüsivate, ja kasvatuslike tegevuste korraldamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise põhimõtted:

 • lapse individuaalsuse ja tema arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine ning liikumisvajaduse rahuldamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • lapsele turvatunde, eduelamuste tagamine;
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • väärtuskasvatuse väärtustamine;
 • kodukoha looduse tundmine ja väärtustamine .

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel rakendatakse põimituna üldõpetuse ja „Hea Alguse“ ning Montessori metoodika põhimõtteid.

2014/ 15 õa alustas*Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool * programmi metoodikaga lasteaia vanem rühm.

2018/19 õa liitusid *Kiusamisest vabaks lasteaed ja kool* programmi metoodikaga lasteaia noorem rühm ja kool.

Pihtla lasteaia õppekava pdf formaadis Pihtla Lasteaia ÕPPEKAVA2018