Projektid

 Liitusime ” Rohelise Kooli ” programmiga.
Meie liitumine on näha Eestimaa kaardil:
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/…

Pihtla  Lasteaed sai HITSAlt toetust ProgeTiiger taotlusvoorust. ( vt. allpool)

Projekti “Kiusamisest vabaks !” tegevused:   Koolis toimuvad igal esmaspäeval hommikuringid;  Lasteaias toimuvad igal nädalal karukoosolekud. ( vt. allpool)

  1. Meil on hea meel teatada, et Pihtla lasteaed-algkool sai HITSAlt toetust ProgeTiiger taotlusvoorus. Toetuse eest soetati digiseadmeid lasteaiale ja koolile.

Seadmete kasutamise eesmärk Pihtla  Koolis.

Valitud seadmete kasutamise peamiseks eesmärgiks on arendada Pihtla Lasteaias lasteaialaste digipädevust. Eesmärgi saavutamist toetab ka õpetajate kutsestandardis välja toodud läbiv kompetents „Sobivate IKT-vahendite ja võimaluste kasutamine ning eneseareng“, mis vastab ISTE õpetajate haridustehnoloogilistele pädevustele. Valitud seadmed aitavad kaasa lapse arengule, kuivõrd tänane lasteaialaps on valmis ja soovib töötada IT vahenditega, arutades erinevatel eakohastel teemadel. Samuti on lastel valmisolek ise midagi teha, uurida ja avastada, saamaks vastuseid küsimusele „miks?“. Lisaks pakuvad nimetatud vahendid lastele nende arenguks vajalikku vaheldust ja mängulisust, toetavad koostööoskuse kujunemist läbi aktiivse osalemise, otsustamise ning võimaldavad saavutada tulemusi endale sobivas tempos. Õpetajatele on valitud IKT seadmed abivahendiks, arendamaks lastes loovust ja loomingulisust. Samuti toetavad valitud seadmed lastes probleemilahenduse ja kriitilise mõtlemise oskuse kujunemist. Oluline on ka mitmekülgse IKT tehnoloogia kasutamise võimaluste tundmaõppimine. Põrandarobotite abil on plaanis muuta õppe-ja kasvatustegevuse laste jaoks veelgi mängulisemaks, huvitavamaks ja põnevamaks. On teada, et eelkooliealise lapse põhitegevus on mäng, läbi mille omandab laps eluks vajaminevaid kompetentse. Infotehnoloogiavaldkonna areng on toonud kaasa olukorra, mille tulemusena omavad laste jaoks suurt tähtsust digitaalsed mänguasjad, mis toetavad ja aitavad lastel paremini mõista kiirelt arenevat IT-põhist täiskasvanute maailma. Programmeerimise aluste-ja robootikaga tutvumist alustame lastega alatest 4. eluaastast. Pokude rühma -robotitega saab lahendada mõistatusi, koostada lauseid, orienteeruda ruumis ja ka joonistada. Usume, et valitud seadmed arendavad ka laste käelist tegevust, äratades lastes uudishimu, samal ajal arendades insertehnilise mõtlemise võimet. Õppe-ja kasvatustöös kasutavad põrandarobotid lõimime õppe-ja kasvatustegevuse valdkondadesse ning Bee-Bot või Blue-Bot robotite kasutamise eesmärk on, et lapsel tekib huvi nende vastu, arendades laste loovust, loogilist mõtlemist ning aitavad mänguliselt õppida igapäevaseid eneseväljendusoskusi,

tähti, numbreid, kujundeid, arvutamist, uusi sõnu, lugusid jutustada ja palju muud igapäevase eluga seotut. Nimetatud eesmärgid on kajastatud ka Pihtla Lasteaia tegevuskavas, mis on antud taotlusele eraldi juurde lisatud. Oleme seisukohal, et valitud seadmete kasutamine õppe-ja kasvatustegevustes suurendab lastes motivatsiooni ja huvi õppimise vastu ning pidades silmas motivatsiooni, kui tähtsat õppetulemuste ja arengu mõjutajat, on tehnoloogiliste vahendite variaktiivsus õpikeskkonnas oluline. Pihtla Lasteaia õpetajad on seisukohal, et tehnoloogiliste vahendite kasutamine õppe-ja kasvatustegevustes, võimaldab digitaalse kirjaoskuse.

Õppe-ja kasvatustöö tegevuskava 2019/2020 õppeaastal

Kasutatavad seadmed, toetamaks õppe-ja kasvatustöö eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist:Bee-Bot ja Ozobot programmeeritavad robotid, Bee-Bot läbipaistev taskutega matt.

Tänu seadmete kasutamise integreerimisele erinevate tegevustega saavutatakse järgmised õpiväljundid:

  • Omandab programmeerimise algtõed ning arendab oma loogilist mõtlemist,
  • Arendab matemaatilisi ja eneseväljenduse oskusi.
  • Kogeb positiivseid emotsioone osalemisest võistlusmängudes ning tajub eduelamusi, suutes tulla toime ka teisele kohale jäämisega.
  • Nimetab ja tunneb erinevaid sümboleid ja loob põhjus-tagajärg seoseid.
  • Jutustab erinevate pildiseeriate järgi, nimetades ja kirjeldades erinevaid tegevusi ja sündmusi. Kasutab fantaasiat eneseväljendusoskuse arendamisel.
  • Teeb valikuid ja langetab otsuseid, kasutades vahendite käsunuppe, ületades vajadusel nii mattidel kui ruumis kujundatud radadel olevaid erinevaid takistusi.

Õpetajad koguvad ja jagavad teadmisi külastades õpiroboteid kauem kasutanud lasteaedu (sh Saaremaa valla lasteaiad). Õpiroboteid kasutatakse lõimitud tegevustes õppeaasta jooksul.

Pihtla Koolis kasutatakse projekti kaudu soetatud vahendeid  ka Robootika ringis, mis toimuvad võimalusel igal nädalal,  neljapäeviti.

2. Projekti “Kiusamisest vabaks !”

1. Projekti eesmärgid:

Tähtis on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis. Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed“ on Taani metoodikal põhinev. Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad, lapsevanemad ja teised lapsele olulised inimesed. Nimetatud projekt on seotud 01.septembril 2008a. jõustunud koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. Seetõttu sobib väga hästi lasteaedadele. Kuna projekt lähtub lastest, siis oluline on see, et kiusamise puhul pole küsimus halbades lastes vaid halbades käitumismudelites. “Kiusamisest vabaks ! ” projekt keskendub kogu lasterühmale tervikuna.

Kuna projekt on laienenud ka koolidele, siis on projektil alates 2018 aastast üldnimetuseks

Kiusamisest vabaks! „

Projekt toetub järgmistele põhiväärtustele:

Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.

Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.

Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema ebaõigluse vastu.

Väikeste lastega ei saa otseselt väärtushinnangutest rääkida, seepärast on välja töötatud sotsiaalsed käitumismudelid.

Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver), mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: väikesed karud kõikidele lastele ja üks suur karu õpetajale, teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaaźiraamat, plakat, kleepsud ning nõuande voldik lapsevanematele.

Pihtla Lasteaias liitus vanemrühm 2015 aastal. 2018. aastal liitusid noorem rühm ja kool.

Prorgammi metoodika näeb ette iganädalasi karukoosolekuid, kus räägitakse suhetest, tunnetest, inimeste erinevustest, eetikast, väärtustest ning lahatakse üheskoos erinevaid situatsioone. Laste koosolekutel on igal lapsel kaasas väike lilla- Sõber Karu, kes on lapsele mänguliseks usaldusisikuks.

  • Pihtla Lasteaias toimuvad karukoosolekud üks kord nädalas kokkulepitud nädalapäeval hommikuringi ajal.

  • Karukoosolekud planeeritakse nädalaplaani, kokkuvõtted tehakse kas õppe- ja kasvatustöö päevikusse või eraldi kaustikusse.

  • Lastevanematega koostööna tutvustatakse programmi lastevanemate koosolekutel. Lapsevanematel palutakse rääkida käsitletud teemadest mõistekaartide alusel ka kodus. Lapsevanemad võivad pakkuda karukoosolekute teemasid.