Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine

Pihtla Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine

Lasteaia rühmad töötavad üldõpetuse põhimõttel. Õppetöö toimub gruppides, kuna on liitrühmad. Õppetegevuste planeerimisel arvestame nii laste vanuselisi iseärasusi kui ka individuaalset arengut.
Laste järjepideva eesmärgistatud arengu toetamine toimub nii õpetajate kavandatud õppe- kasvatustegevustes kui ka mängudes. Mängudes kujundatakse ka eneseteenindamisoskusi ning rakendatakse õpitut.
Hommikuste õpetajate poolt kavandatud tegevuste ajal on tööl 2 õpetajat ja õpetaja abi. Õppetegevused kavandatakse eesmärgist lähtuvalt nädalateemade kaupa.
Õppetegevusi aitavad korraldada veel muusikaõpetaja ja vajadusel logopeed.
Planeerimisel arvestame laste vanuselisi iseärasusi, lapse isikuomadusi, individuaalset arengut, lasteaia ja rühma eesmärke, rahvakalendri tähtpäevi, aastaaegu, laste ja lastevanemate soove.
Poku ja Puhhi  rühm on liitunud projektiga „Kiusamisest vabaks!”.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSE VALDKONNAD:
MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA ( sh rütmika)
LIIKUMINE

PLANEERITUD TEGEVUSED PUHH JA SÕBRAD RÜHMAS
 • ESMASPÄEV
 • 9.00  Hommikuring ja kõnearendus.
 • 9.30  Matemaatika
 • TEISIPÄEV
 • 9.00 Hommikuring ja karude koosolek.
 • 9.30  Muusika
 • 10.00 Kunst
 • KOLMAPÄEV
 • 9.00  Hommikuring ja kõnearendus.
 • 9.30  Käeline tegevus (voolimine või kleepetöö)
 • NELJAPÄEV
 • 9.00  Hommikuring ja kõnearendus.
 • 9.30  Muusika
 • 10.00 – …. Liikumistegevused õues või rühmas.
 • REEDE
 • 9.00  Hommikuring ja kõnearendus.
 • 9.20  Liikumine saalis
 • 10.00  Peenmotoorika ja matemaatika ind, tegevused.

PLANEERITUD TEGEVUSED POKU RÜHMAS

 • ESMASPÄEV
  8.45 Hommikuring
  9.30 Kunst
  10.00 Liikumine
  15.35 Rütmika
 • TEISIPÄEV
  8.45 Hommikuring
  9.15 Keel ja kõne
  10.00 Muusika
  10.30 Rattapäev
  15.35 Rütmika
 • KOLMAPÄEV
  8.45 Hommikuring
  9.15 Kunst
  10.30 Liikumine õues
 • NELJAPÄEV
  8.45 Hommikuring
  9.15 Matemaatika
  10.30 Muusika
 • REEDE
  8.45 Hommikuring
  9.15 Sporditrenn ( Sepps)
  9.50 Kunst

Õhtul -Individuaalsed tegevused

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi – vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, arvutamist, teeme kirja (eel)harjutusi, jutustamist jms.
TEGEVUSED ON LÕIMITUD LÄBI MÄNGU.