Lasteaed

Pihtla lasteaed asub siin majas alates 2005. aasta 1. septembrist. Meil on kaks liitrühma – nooremate ja vanemate rühm. Meie lasteaia teeb eriliseks asukoht, tihe side kooliga ja uute lasteaeda tulevate laste harjutamise omapära. Asume metsatuka sees, mis on kaugemal liiklusega seotud üldkasutatavatest teedest. Ümberringi ei ole müra vaid looduse hääled. Lasteaial on oma turvaline õueala, kus õed-vennad saavad koos mängida.

Kooliõpilased asuvad lasteaialastega ühes majas.  Uusi lapsi harjutame lasteaiaga sügisel ühekaupa ja võimaldame lapsevanemal koos lapsega olla esimesed päevad. Laste harjutamisel lasteaeda lähtutakse lapse isikupärast.

 • Noorem rühmas “Puhh ja sõbrad” on kohti 14 lapsele vanuses 1,6-4 aastat.
 • Vanemas rühmas “Pokud” on kohti 18 lapsele (hoolekogu loaga 19 lapsele) vanuses 4 – 7 aastat (kuni kooliminekuni, ka need lapsed, kes on saanud koolipikenduse).

Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias eesti keeles. Lasteaia õppe –ja kasvatustegevuse aluseks on riikliku õppekava põhjal koostatud lasteaia õppekava.

Õppe- ja kasvatustegevus toimub üldõpetuse alusel. Õppe-kasvatustöös on võetud kasutusele parimad praktikad „Heast Algusest“ja Montessori metoodikast. Lisaks pannakse rõhku õuesõppele.

Meie lasteaias käib 2x nädalas logopeed.

Pihtla Lasteaia eripäraks on:

 • lasteaed/kool asub metsa sees, looduslikult kaunis kohas. Lastega käiakse jalutuskäikudel metsas, kus õpitakse tundma loodust erinevatel aastaaegadel;

 • lasteaia/kooli lähedal asub Soobiku Õpperada, mis võimaldab lastel õppida selgeks erinevaid taimekooslusi, kuulata loodushääli ja õppida looduses käitumist;

 • lasteaia/kooli õues asub seiklusrada, kus lapsed õpivad ronimist ja tasakaalu hoidmist ning üksteisega arvestamist;

 • lasteaed/kool on liitunud programmiga „ Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“;

 • lasteaial on koos kooliga ühine logo ja ühine kodulehekülg internetis;

 • lasteaed on väike ja toimib nagu suur pere, lapsed ja õpetajad tunnevad ning toetavad üksteist. Hea on korraldada kogu lasteaiarahvast ühendavaid üritusi.

 • liitrühm kui lapse sotsiaalse arengu loomulik keskkond.

 • lapse jaoks sujuv üleminek lasteaiast kooli.

 • hea koostöö lasteaeda toetava kogukonnaga.

 • lasteaias/koolis on loodud tingimused huvitegevuseks ( robootika, sporditrenn, tants jm)

Koostöö laste peredega on pidev ja aktiivne. Lasteaia tööd aitab korraldada lapsevanematest koosnev  toetav hoolekogu. Lasteaia edasised arengusuunad on planeeritud arengukavas.

Töötajate hulgas valitseb ühtse vastutuse printsiip – kõik majas toimuv on meie ühise hoole all. Lasteaial on ühistel väärtustel põhinev kodukord ja õuereeglid. Lasteaias valitseb soe, turvaline ja kodune õhkkond. Lasteaia töötajad teevad koostööd erinevate huvigruppidega. Nii on tagatud laste rahulik ja turvaline üleminek lasteaiast kooli.