Tutvustus

Pihtla kooli üldandmed ja lühitutvustus

Õppeasutuse nimetus Pihtla Kool
Õiguslik alus Munitsipaalasutus
Asutamise aeg 1933a
Direktor Riina Saar
Aadress

Püha küla ,  Saare maakond

Telefon 45 95 618 ; 53843680

e-post

veebilehe aadress

riina.saar@saare.edu.ee

https://www.pihtlakool.edu.ee

   
Õppeasutuse pidaja ja tema aadress Saaremaa Vallavalitsus ; Tallinna tn 10, Kuressaare
Lasteaia rühmade arv 2 liitrühma: vanuses 1,6-4a. ja 4,1-7.a
Kooliklassid 1-4 klassi
Personali arv arengukava esitamise hetkel 15
Pedagoogilise personali arv 9
Lasteaia lahtioleku aeg

E-R 7.00- 18.30

Kooli lahtioleku aeg

E-R 8.00-16.30

Koolitusluba

Koolitusluba nr. 3770HTM , Välja antud: 30.09.2011 ministri käskkirja nr 733 alusel

Kooli asukoht on looduslikult kaunis kohas ja liiklusmürast kaugemal. Pihtla Koolis on koos lasteaed ja kool.
Lasteaias töötab 2 liitrühma. Koolis töötab  2 liitklassi ( 1-4 klassini)

„ Soobiku siilikeste ” rühmas on lapsed vanuses 1,6 – 4.a.  „ Soobiku Semude ” rühmas on lapsed vanuses 4,1-7a. Mõlemas rühmas on tööl 2 õpetajat ja 1 õpetaja abi. Õpetajad on pikaajaliste kogemustega ja kutsealaselt pädevad õpivõimelised spetsialistid, kes aktiivselt osalevad täiendkoolitustel. Pikaajaliste kogemustega muusikaõpetaja õpetab lapsi nii koolis kui ka lasteaias. Lasteaiarühmad tegutsevad kooliga ühe katuse all alates 1. septembrist 2005 aastast Pihtla koolimajas.
Seoses väikese laste arvuga koolis, olid 2005 a. liidetud 1, 2 ja 3 klass. Aegamööda kasvas laste arv ja 2010
a. avati 4. klass ning õpilaste arv on püsinud aastaid stabiilne  kahes klassikomplektis kokku. 

Laste arvu koolis mõjutavad mitmed tegurid: laste sünd kooli piirkonnas, vanemad õed ja vennad mujal koolis, kohaliku õpilasbussiliini liikumise aeg, huviringide olemasolust koolis/ linnas, vanemate tööaeg, kooli maine, õpetajate professionaalsus kaasava hariduse mõistest lähtuvalt. 

 

Pihtla Kooli visioon, missioon, väärtused 

PIHTLA KOOLI MOTO 

Jõudu hingele ja valgust vaimule! 

PIHTLA KOOLI VISIOON

Pihtla Kool – kvaliteetset haridust andev, turvalise kasvukeskkonnaga, õppimist väärtustav ja aktiivset tegevust pakkuv kool.

Pihtla kooli missiooniks on: 

  •  4- klassilise kooli ja kahe rühmalise lasteaiana  pakkuda kvaliteetset alus- ja põhihariduse omandamist kodulähedases koolis.
  • Luua ühtse ja toetava perena- lasteaed, kool  ja kodu, igale lapsele kasvamiseks ja arenemiseks tingimused, mis soodustavad positiivset ellusuhtumist ja elutervete väärtuste kujunemist ning aitavad lapsel elus toime tulla.
  • Väärtustada loovust, innovaatilisust, traditsioone ja kodukohta.

PIHTLA KOOLI  VÄÄRTUSED

Pihtla Kooli eesmärgiks on heatasemelise ja kaasaegse hariduse andmine lapsesõbralikus, loodust, kultuuri ja traditsioone austavas, last ja õpetajat väärtustavas keskkonnas.

Meie väärtused:

AUSTUS – märkame, arvestame, aitame ja väärtustame üksteist.

AVATUS – kuulame üksteist, oleme koostöövalmid ja arvestame ühiskonna muutustega.

HOOLIVUS– hoiame üksteist ja meid ümbritsevat.

KOOSTÖÖ – kõik oleme olulised, tegutseme koos ühiste eesmärkide nimel.

JULGUS –  julgus välja öelda oma arvamus

USALDUS- heatahtlik ja võrdväärne  suhtlemine igal tasandil 

MÄNGULISUS-loovus, õppimine, aktiivsus, individuaalsus