Dokumendid

Pihtla Kooli põhimäärus

Andmekaitse kord

Kehtivad üleriigilised õigusaktid:

 Eesti Vabariigi haridusseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Huvikooli seadus

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Pihtla kooli territooriumil filmimise ja pildistamise kord.

Järelvalve teostamine 

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes