Kooli vastuvõtukord

Taotluste vastuvõtt 2023/2024. õppeaastal 1. klassi õppima asuvatele lastele elukohajärgse kooli määramiseks toimub 15.-31. märtsini.2023

Munitsipaalüldhariduskoolides tagatakse õppimisvõimalus õpilastele, kelle elukoha aadressiks on rahvastikuregistri järgi Saaremaa vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Saaremaa vald.
Elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli õppekohtade arvust, arvestades oluliste asjaoludena esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist/vanema töötamist  samas koolis ning võimaluse korral vanemate soove.
Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja, esitab Saaremaa vallavalitsusele taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal, vt Teenused ja blanketid – 1. klassi astumine.

Oluline info:
15. – 31. märts taotluste vastuvõtt 2023/2024. õppeaasta esimesse klassi õppima asuvatele lastele. Kui lapse vanem või seaduslik esindaja esitab taotluse lapsele elukohajärgse kooli määramiseks pärast 31. märtsi, määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks kool, kus on vabu õppekohti.
Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat elukohajärgse kooli määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu ning edastab koolidele nimekirja lastest, kellele see kool on määratud elukohajärgseks kooliks.
Lapse vanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud teavitama kooli või vallavalitsust lapsele määratud elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest, sellest loobumisest või soovist jääda vaba koolikoha ootele mõnes muus koolis, hiljemalt 30. aprilliks.
Lapse vanema või seadusliku esindaja taotlus lapsele määratud elukohajärgse kooli muutmiseks võetakse uuesti menetlusse, kui soovitud kooli on tekkinud vaba õppekoht.

Pihtla Kool

Ootab  2023/2024 õppeaastal 1.klassi astuvate laste vanematelt lisaks avaldusele järgmisi dokumente:

*õpilase tervisekaart ( juhul kui ei ole digitaalne)

*sünnitunnistuse koopia

*koolivalmiduse kaart (saab lasteaiast)

*2 fotot (3x4cm)

Dokumentide esitamise tähtaeg 10.juuni 2023

Täpsustavatele küsimustele saab vastused:   53843680 : meiliaadress: pihtla.kool@saare.ee