HITSA_Progetiigritoetus

Meil on hea meel teatada, et Pihtla lasteaed-algkool sai HITSAlt toetust ProgeTiiger taotlusvoorus. Toetuse eest soetati digiseadmeid lasteaiale ja koolile.

Seadmete kasutamise eesmärk Pihtla lasteaias

Valitud seadmete kasutamise peamiseks eesmärgiks on arendada Pihtla Lasteaias lasteaialaste digipädevust. Eesmärgi saavutamist toetab ka õpetajate kutsestandardis välja toodud läbiv kompetents „Sobivate IKT-vahendite ja võimaluste kasutamine ning eneseareng“, mis vastab ISTE õpetajate haridustehnoloogilistele pädevustele. Valitud seadmed aitavad kaasa lapse arengule, kuivõrd tänane lasteaialaps on valmis ja soovib töötada IT vahenditega, arutades erinevatel eakohastel teemadel. Samuti on lastel valmisolek ise midagi teha, uurida ja avastada, saamaks vastuseid küsimusele „miks?“. Lisaks pakuvad nimetatud vahendid lastele nende arenguks vajalikku vaheldust ja mängulisust, toetavad koostööoskuse kujunemist läbi aktiivse osalemise, otsustamise ning võimaldavad saavutada tulemusi endale sobivas tempos. Õpetajatele on valitud IKT seadmed abivahendiks, arendamaks lastes loovust ja loomingulisust. Samuti

toetavad valitud seadmed lastes probleemilahenduse ja kriitilise mõtlemise oskuse kujunemist. Oluline on ka mitmekülgse IKT tehnoloogia kasutamise võimaluste tundmaõppimine. Põrandarobotite abil on plaanis muuta õppe-ja kasvatustegevuse laste jaoks veelgi mängulisemaks, huvitavamaks ja põnevamaks. On teada, et eelkooliealise lapse põhitegevus on mäng, läbi mille omandab laps eluks vajaminevaid kompetentse. Infotehnoloogiavaldkonna areng on toonud kaasa olukorra, mille tulemusena omavad laste jaoks suurt tähtsust digitaalsed mänguasjad, mis toetavad ja aitavad lastel paremini mõista kiirelt arenevat IT-põhist täiskasvanute maailma. Programmeerimise aluste-ja robootikaga tutvumist alustame lastega alatest 4. eluaastast. Pokude rühma -robotitega saab lahendada mõistatusi, koostada lauseid, orienteeruda ruumis ja ka joonistada. Usume, et valitud seadmed arendavad ka laste käelist tegevust, äratades lastes uudishimu, samal ajal arendades insertehnilise mõtlemise võimet. Õppe-ja kasvatustöös kasutavad põrandarobotid lõimime õppe-ja kasvatustegevuse valdkondadesse ning Bee-Bot või Blue-Bot robotite kasutamise eesmärk on, et lapsel tekib huvi nende vastu, arendades laste loovust, loogilist mõtlemist ning aitavad mänguliselt õppida igapäevaseid eneseväljendusoskusi,

tähti, numbreid, kujundeid, arvutamist, uusi sõnu, lugusid jutustada ja palju muud igapäevase eluga seotut. Nimetatud eesmärgid on kajastatud ka Pihtla Lasteaia tegevuskavas, mis on antud taotlusele eraldi juurde lisatud. Oleme seisukohal, et valitud seadmete kasutamine õppe-ja kasvatustegevustes suurendab lastes motivatsiooni ja huvi õppimise vastu ning pidades silmas motivatsiooni, kui tähtsat õppetulemuste ja arengu mõjutajat, on tehnoloogiliste vahendite variaktiivsus õpikeskkonnas oluline. Pihtla Lasteaia õpetajad on seisukohal, et tehnoloogiliste vahendite kasutamine õppe-ja kasvatustegevustes, võimaldab digitaalse kirjaoskuse.

Õppe-ja kasvatustöö tegevuskava 2018/2019 õppeaastal

Kasutatavad seadmed, toetamaks õppe-ja kasvatustöö eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist:Bee-Bot ja Ozobot programmeeritavad robotid, Bee-Bot läbipaistev taskutega matt.

Tänu seadmete kasutamise integreerimisele erinevate tegevustega saavutatakse järgmised õpiväljundid:

  • Omandab programmeerimise algtõed ning arendab oma loogilist mõtlemist,
  • Arendab matemaatilisi ja eneseväljenduse oskusi.
  • Kogeb positiivseid emotsioone osalemisest võistlusmängudes ning tajub eduelamusi, suutes tulla toime ka teisele kohale jäämisega.
  • Nimetab ja tunneb erinevaid sümboleid ja loob põhjus-tagajärg seoseid.
  • Jutustab erinevate pildiseeriate järgi, nimetades ja kirjeldades erinevaid tegevusi ja sündmusi. Kasutab fantaasiat eneseväljendusoskuse arendamisel.
  • Teeb valikuid ja langetab otsuseid, kasutades vahendite käsunuppe, ületades vajadusel nii mattidel kui ruumis kujundatud radadel olevaid erinevaid takistusi.

Õpetajad koguvad ja jagavad teadmisi külastades õpiroboteid kauem kasutanud lasteaedu (sh Saaremaa valla lasteaiad). Õpiroboteid kasutatakse lõimitud tegevustes õppeaasta jooksul.