Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine

Pihtla Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine

Lasteaia rühmad töötavad üldõpetuse põhimõttel. Õppetöö toimub gruppides, kuna on liitrühmad. Õppetegevuste planeerimisel arvestame nii laste vanuselisi iseärasusi kui ka individuaalset arengut.
Laste järjepideva eesmärgistatud arengu toetamine toimub nii õpetajate kavandatud õppe- kasvatustegevustes kui ka mängudes. Mängudes kujundatakse ka eneseteenindamisoskusi ning rakendatakse õpitut.
Hommikuste õpetajate poolt kavandatud tegevuste ajal on tööl 2 õpetajat ja õpetaja abi. Õppetegevused kavandatakse eesmärgist lähtuvalt nädalateemade kaupa.
Õppetegevusi aitavad korraldada veel muusikaõpetaja ja vajadusel logopeed.
Planeerimisel arvestame laste vanuselisi iseärasusi, lapse isikuomadusi, individuaalset arengut, lasteaia ja rühma eesmärke, rahvakalendri tähtpäevi, aastaaegu, laste ja lastevanemate soove.
Poku ja Puhhi  rühm on liitunud projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed”.

PLANEERITUD ÕPPETEGEVUSE VALDKONNAD:
MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
KUNST
MUUSIKA ( sh rütmika)
LIIKUMINE

PLANEERITUD TEGEVUSED PUHH JA SÕBRAD RÜHMAS

ESMASPÄEV
9.00 Hommikuring ja kõnearendus.
9.45 Matemaatika

TEISIPÄEV
9.00 Liikumine
9.30 Muusika
10.00 Hommikuring ja kõnearendus.

KOLMAPÄEV
9.00 Hommikuring ja kõnearendus.*
9.45 Käeline tegevus (voolimine või kleepetöö)*
10.10 Matemaatika

NELJAPÄEV
9.00 Hommikuring ja kõnearendus.
9.30 Muusika
10.00 Kunsti tegevus. (joonistamine või maalimine)

REEDE
9.00 Hommikuring ja kõnearendus.
9.15 Individuaalne töö lastega / Sepps trenn vanematel lastel
10.00 Liikumine

PLANEERITUD TEGEVUSED POKU RÜHMAS

ESMASPÄEV
8.45 Hommikuring
9.30 Kunst
10.00 Liikumine
15.35 Rütmika

TEISIPÄEV
8.45 Hommikuring
9.15 Keel ja kõne
10.00 Muusika
10.30 Rattapäev
15.35 Rütmika

KOLMAPÄEV
8.45 Hommikuring
9.15 Kunst
10.30 Liikumine õues

NELJAPÄEV
8.45 Hommikuring
9.15 Matemaatika
10.30 Muusika

REEDE
8.45 Hommikuring
9.15 Sporditrenn ( Sepps)
9.50 Kunst

Õhtul -Individuaalsed tegevused

Igapäevatöös lõimime järgmisi tegevusi – vaatlemist, vestlust, kuulamist, kõnelemist, võrdlemist, arvutamist, teeme kirja (eel)harjutusi, jutustamist jms.
TEGEVUSED ON LÕIMITUD LÄBI MÄNGU.